Untitled Document

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

A Gréta & Attila Piercing Betéti társaság

( Cg.: 08-06-014475, székhely : 9400 Sopron, Gesztenyés krt.68.,
e-mail: wildcathungary@gmail.com, statisztikai számjel: 25177035-9609-117-08, adószám: 25177035-1-08, közösségi adószám: HU25177035, képviseli: Nagy – Vasvári Attila János
        (ügyvezető)

 

Általános Szerződési Feltételei

 

I. Érvényesség

 

Szerződő felek összes jövőbeli szállításai, illetve adásvételei és egyéb szolgáltatásai esetében az alábbi rendelkezések az irányadóak.

 

II. Ajánlat/Minőség megegyezés/Mennyiségi eltérés

 

Eladó az alábbiak szerint nyilatkozik:

Ajánlataink kötelezettség nélkül történnek. Minták és próbák a Vevő kötetlen tájékozódására szolgálnak. A szállított áru ettől a kereskedelemben szokásosan eltérhet, amíg a minta vagy próba tulajdonságai/minősége nem lesznek kötelezőnek kijelentve.

Az Eladó szavatolja, hogy áruit az EGT területén szánja értékesíteni, forgalmazni. Az Eladó szavatolja, hogy csak olyan árut ad el, amelyeket a védjegy jogosult hozott először az Európai Gazdasági Térségben elsőként forgalomba, vagy amelynek a forgalmazásához a jogosult az EGT területén hozzájárult. Az áruk EGT szabványnak, minőségnek megfelelnek.

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, ha az áru vonatkozásában tanúsítvánnyal rendelkezik, a Vevő rendelkezésére bocsátja.

Eladó – a jelen szerződéssel - fajta és mennyiség szerint meghatározott áru jövőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget azzal, hogy Eladó 100-ból +/- 10% - vagyis a megrendeltnél 10%-kal több vagy kevesebb – áru szállítása vonatkozásában jogosult mennyiségi eltéréssel történő szállításra azzal, hogy vevő a ténylegesen szolgáltatott, illetve szállított mennyiségnek megfelelő vételárat köteles Eladó részére megfizetni.

 

III. Árak

 

Az árszámításra a megrendelés napján érvényes listaár – vagyis Eladó online katalógusában rögzített ár - az irányadó, mely az árucikk – az általános forgalmi adót is tartalmazó - vételára.

Az árak a standard csomagolást magukban foglalják.

Szerződő felek eltérő rendelkezésének hiányában a fuvardíj viselésére a Vevő köteles. A Vevő által viselendő fuvardíj mértékét Eladó fuvardíj árlistája tartalmazza.

Az esetleges többletköltségek, melyek a Vevő kívánsága szerinti különleges megrendelési módból (pl.: expresszáru, sürgős áru, légi szállítmány) adódnak, a Vevőt terhelik.

 

IV. Szállítás, a teljesítés helye

 

1. A teljesítés helye - a felek eltérő rendelkezéseinek hiányában - az Eladó székhelye, illetve telephelye, vagyis ahol az áru a fuvarozó részére átadásra kerül.

A felek eltérő megállapodása esetén – abban az esetben, amennyiben a szállítást Eladó fuvarozó közbeiktatása nélkül saját maga végzi – a teljesítés helye a felek által megállapított azon hely, ahol Eladó az árut Vevő rendelkezésére bocsátja.

2. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy - hitelt érdemlő módon, vagyis Eladó fent megjelölt e-mail címére történő megküldés útján - az Eladó tudomására hozza azt, hogy - az Eladó online katalógusában rögzített árlista alapján - melyik áruból, mely minőségben, mely mennyiséget rendel meg, mely legkésőbbi szállítási határidővel.( „Megrendelő”)

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által megrendelt áru vonatkozásában a megrendelés elfogadására vonatkozó nyilatkozatát, legkésőbb a megrendelés tudomására jutását követő 3 munkanapon belül - Vevő e-mail címére - Vevő felé visszaigazolja.

Eladó az elfogadó nyilatkozatban köteles a Vevő részére a teljesítés – vagyis az áru-átadás - időpontját a Vevővel közölni.

Az Eladó késedelembe esik, ha az általa vállalt teljesítési határidő eredménytelenül telt el.

Az Eladó késedelme esetén a Vevő köteles megfelelő póthatáridő tűzésére. Vevő a megrendeléstől abban az esetben állhat el, ha az általa megállapított megfelelő póthatáridő eredménytelenül telt el.

3. Eladónak joga van a részleges szállításokhoz és részleges szolgáltatásokhoz, ha ez a Vevő körülményei alapján elvárható, illetve érdekeit nem sérti.

4. Ha a Vevő késedelmesen veszi át a szállítmányt, úgy azzal összefüggésben az esetleges romlás, illetve pusztulás kockázata, illetve az azzal kapcsolatos kár a Vevőre száll át.

 

V. Fizetések

 

1. Vevő köteles az Eladó által kiállított számla összegét a számlán feltüntetett esedékességi időben - késedelem nélkül - Eladó felé, a számlán feltüntetett számlára történő utalással megfizetni.

Az Eladó 100.000,- Ft összegnél magasabb össz-vételárú rendelés, illetve rendelések esetén a számlát, illetve számlákat akként állítja ki, hogy a fizetési esedékességet az áru(k) átadását megelőző időpontban határozza meg, ezen esetben Eladó az előre utalt teljes vételár számláján történő jóváírást követően köteles az áru(k) Vevő részére történő megküldésére.

A 100.000,- Ft összegnél alacsonyabb vételárú rendelés esetén Vevő az áru(k) vételárát utánvéttel köteles megfizetni Eladó részére – a fuvarozó közbeiktatásával – az áru(k) átvételével egyidejűleg.

Az Eladó a csere általi fizetés lehetőségét kizárja.

Pénztartozás esetén a magánszemély Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal – megegyező mértékű késelemi kamatot köteles fizetni a késedelmes összeg után Eladó részére akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt.

Pénztartozás esetén a vállalkozónak minősülő Vevő, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóság, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű késelemi kamatot köteles fizetni a késedelmes összeg után Eladó részére akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt.

A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

2. Amennyiben a Vevőnek Eladóval szemben – bármely jogviszonyból eredően - hátraléka lenne, vagy kétely merülne fel a fizetőképessége iránt, az Eladó jogosult minden követelését esedékessé tenni és/vagy a szállítás előtt megfelelő biztosítékot kérni, a még nem teljesített szállítmányokat visszatartani, vagy – késedelem esetén, az eredménytelenül eltelt póthatáridőt követően - a szerződéstől elállni.

A Vevő csak az Eladó által nem vitatott, vagy jogerősen megítélt követeléseket számíthat be, továbbá csak olyan igények/követelések/jogosultságok miatt gyakorolhat visszatartási jogot, amelyek ugyanezen szerződési jogviszonyon alapulnak.

 

VI. Tulajdonjog fenntartás

 

Eladó minden a jelen szerződéssel érintett dolog vonatkozásában tulajdonjogát – a vételár megfizetéséig – fenntartja.

 

VII. Tájékoztatás

 

A felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelesek.

A felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges kérdésről - az eset összes körülménye által indokolt határidőben – email-en kötelesek egymást tájékoztatni.

 

Eladó az alábbiak szerint nyilatkozik:

A termékeink megfelelőségére és alkalmazási lehetőségeire vonatkozó valamennyi szóbeli és írásbeli adat közlése legjobb tudásunk szerint történik. Ezek az adatok azonban csupán tapasztalati értékek, amelyek - amennyiben erre vonatkozóan kifejezett írásbeli megállapodás nem született - nem jelentenek garanciát, és cégünkkel szemben semmiféle igényt nem alapoznak meg. A nyilvános vélemények, dicséretek, vagy a gyártó reklámozása a vállalkozókkal szemben semmiféle árura vonatkozó szerződés szerinti minőségi adatot nem jelentenek. Vevő különösen az alól nem mentesül, hogy az árut saját maga vizsgálja meg, és így győződjön meg a termék általa kitűzött rendeltetésnek megfelelő voltáról.

 

VIII. Elállás, a szerződés felmondása

 

Vevő az Eladó teljesítésének felajánlásáig elállhat a szerződéstől.

Ha az Eladó a szerződést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a Vevő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződést felmondhatja.

A – fentiekben rögzített - elállási vagy felmondási jog gyakorlásával az Eladónak okozott kárért a Vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik.

 

IX. A hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek

 

1. Vevő köteles a leszállított árut annak átvételét követően azonnal megvizsgálni. A nyilvánvaló hibák miatti kifogásokat haladéktalanul, az egyéb hibákat legkésőbb az áru leszállítását követően 3 napig írásban, részletesen kell közölni.

2. Az áru Vevő által történt előzetes megtekintését követő szállítás esetén a hibákból származó jogok érvényesítése kizárt.

Eladó akként rendelkezik, hogy azon eredeti termékek, valamint természetes belek esetén, melyeket beszállítóitól szerez be, és változtatás nélkül továbbértékesít a Vevő felé, valamint a külföldön osztályozott belek esetén az átmérőre és a méretre vonatkozóan nem vállal garanciát. Az osztályozott belek esetében a megadott méret beáztatott állapotban, kihúzva értendő azzal, hogy Eladó jogosult a jelen szerződés II. pontjában rögzített mennyiségi eltéréssel történő szállításra.

Amennyiben Eladó a szállítás tárgyaként olyan csomagolóanyagot szállít, amely nincs ellátva „Zöld Pont” jelöléssel, a csomagolóanyagokra vonatkozó rendelet értelmében Vevő egyéni megsemmisítőként jár el, és egyedül vállalja a szállított csomagolóanyag megsemmisítését, és az erre vonatkozó megfelelő igazolási kötelezettség teljesítését.

3. Nyomtatott feliratokkal ellátott termékek esetén az Eladó nem vállal garanciát arra, hogy Vevőnek az áru jelölésére és kezelésére vonatkozó rendelkezései figyelembe vételre kerülnek-e, és hogy a megbízás Vevő kívánságainak és előírásainak megfelelő kivitelezése harmadik fél jogait nem érinti-e. Vevő kívánságainak és előírásainak követése ellenőrzési kötelezettség nélkül történik. Amennyiben a megbízás teljesítése miatt harmadik fél Eladóval szemben oltalmi jogot érvényesít, Vevő köteles mentesíteni Eladót a harmadik fél igényei alól. Amennyiben ez írásbeli felszólítás ellenére sem történik meg, Vevő köteles megtéríteni a kárt és az eszközölt ráfordításokat.

4. Hibás teljesítés esetén az Eladó elsődlegesen köteles a dolog kijavítására, vagy kicserélésére. Ha az Eladó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az alábbiakban írt feltételekkel nem tud eleget tenni, a Vevő megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

5Amennyiben Vevő a szerződés tárgyát képező terméket – az átvételtől számított 3 napon belül kicsomagolás és megvizsgálás nélkül – fogyasztónak tovább-értékesíti, a fogyasztó esetleges hibákból származó jogainak teljesítése előtt a megállapított hibákról írásban tájékoztatnia kell az Eladót, és a megállapított garanciális igény teljesítése előtt meg kell várnia a hiba elismerésére vonatkozó döntést. Eladó kérésére a Vevő köteles az állítólag hibás terméket az Eladónak, Eladó költségére elküldeni. Amennyiben Vevő az adásvétel tárgyát képező árut harmadik félnek értékesíti, aki azt ismételten fogyasztónak adja el, Vevőnek átvevőjére is rá kell rónia az előbb említett kötelezettségeket.

6. A hibákból származó jogok, az áru átvételének időpontjától számított egy éven belül érvényesíthetőek. Használt termékek értékesítése esetén a hibákból származó jogok érvényesítése kizárt.

 

X. Kártérítés

 

Eladó a szerződéssel kapcsolatos kártérítési felelősséget az alábbiak szerint vállalja:

Kizárólag az élet, a test vagy az egészség azon károsodásából, sérüléséből származó károkért felelünk, amelyek a mi hibánkból bekövetkező kötelezettségszegésen alapulnak, és/vagy azon egyéb károkért, amelyek lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegésén, vagy egyéb kötelezettségek szándékos vagy súlyosan gondatlan megsértésén alapulnak. Lényegtelen szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megsértése esetén felelősséget nem vállalunk. Fentiek nem érintik a kifejezetten vállalt kellékszavatosságból eredő, továbbá a rosszhiszeműen elhallgatott hibák miatti felelősségünket.

 

XI . Részleges érvénytelenség

 

A szerződés egyes rendelkezéseinek – esetleges - jogi érvénytelensége a szerződés érvényességét a továbbiakban nem érinti. Az érvénytelen rendelkezések helyébe törvényi szabályozás lép.

 

XII. Az illetékes bíróság

 

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos mindennemű problémát egymás között békés úton, egyezséggel kísérlik megoldani, egymás között - esetlegesen - nem rendezhető jogvitájuk esetére - értékhatártól függően - a Soproni Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

XIII. Joghatóság, a Ptk. rendelkezései

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, ugyanúgy, mint a jelen szerződésből eredő bármely jogvita esetén is – a külföldi jogi- és magánszemélyekkel történő szerződéskötés, illetve megrendelés estére is – a magyar jog, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

XIV. Vevői nyilatkozat

 

Vevő kijelenti azt, hogy az általános szerződési feltételeket figyelmesen elolvasta, azt értelmezte és annak minden pontjával egyetért, továbbá a szerződést kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a „Megrendelőben” fenti nyilatkozatát írásban megerősíti.